A 034830 intézmény adatai
Óbudai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola nyilvántartási adatai
034830
Óbudai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
1037 Budapest III. kerület, Erdőalja út 5.
Budapest
Nagy Árpád
intézményvezető
1/250-3269
titkarsag.II.rakoczif@ebtk.hu
1/250-3269
általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia utca 3.
39012264
Észak-Budapesti Tankerületi Központ
1033 Budapest III. kerület, Fő tér 1.
tankerületi központ
Tamás Ilona Zsuzsanna
tankerületi igazgató
+36 (1) 437-8868
ilona.tamas@kk.gov.hu
Kérem, hogy kattintson az okirat ikonra az okiratok megtekintéséhez!
Kérem, hogy kattintson a dokumentum ikonra a dokumentumok megtekintéséhez!

Az intézmény működő feladatellátási helyeinek listája
A feladatellátási hely (telephely) megnevezése: Cím Megye Ellátott feladatok
001 Óbudai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 1037 Budapest III. kerület, Erdőalja út 5. Budapest általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
1034830001
Óbudai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Székhely
1037 Budapest III. kerület, Erdőalja út 5.
Budapest
Székhely
Nagy Árpád (tel.: 1/250-3269, e-mail: titkarsag.II.rakoczif@ebtk.hu)
Nagy Árpád (tel.: 1-250-3269, e-mail: erdoalja-a@kszki.obuda.hu)
általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
0 db
16 db
Igen
Nem
Nem
Igen
Igen
Igen
Nem
Igen
Ellátott alapfeladatok részletezése Képzési rendszer Speciális jellemző
általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat) Nappali rendszerű általános feltételek szerinti nevelés-oktatás
általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat) Nappali rendszerű általános feltételek szerinti nevelés-oktatás
Az intézmény főbb statisztikai adatai a 2020. október 1-jei állapotnak (KIR-STAT2020) megfelelően
Összesítő kimutatás a feladatellátási hely típusa szerint (a01t01)
Összes feladatellátási helyek száma Gyermekek, tanulók nyitó létszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus, oktató munkakörben alkalmazottak nyitóállománya Osztályterem, szaktanterem / csoportszoba összesen Osztályok, csoportok száma összesen Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók nyitóállománya
Összesen ebből Összesen ebből nők Összesen Ebből nők
leányok gyógypeda-gógiai nevelésben, oktatásban résztvevők felnőttok-tatásban részt vevők
Általános iskola 1 230 96 0 0 28 25 15 11 7 2
Összesen 1 230 96 0 0 28 25 15 11 7 2
Pedagógusok, oktatók nyitóállománya munkaidő szerint oktatás szintenként (a01t06)
Óvodában foglalkoz-
tatott
1-4. évfolya-mon 5-8. évfolya-
mon (ált. iskolában, gimn.-ban)
Gimnázium, technikum, szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola - ebből szakközép-iskola
két éves érettségire felkészítő évfolya-mán tanít
Technikum, szakgimnázium szakképző évfolyamán Alapfokú művészet-oktatásban Kollé-giumban Pedagó-
gaiai szakszol-
gálatnál
Fejlesztő nevelés-oktatás-
ban
Összesen
közism. szakmai elm. szakmai gyak. elm. gyak.
tanít foglalkoztatott
Teljes munkaidős 0 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
ebből nő 0 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Részmunkaidős 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ebből nő 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Óraadó
ebből nő
Összesen 0 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai (a04t18)
gyermekek, tanulók száma 230
leány 96
más településről bejáró 7
egész napos iskolai oktatásban részesül 0
váltakozó (de-du) oktatásban részesül 0
összevont osztályba járó 0
többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 0
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 28
napközis tanuló 122
délutáni egyéb foglalkozáson résztvevő 17
évfolyamismétlő 1
ebből leány 1
eredményesen végzett, de ismétel 0
évfolyamismétlésre utasított 1
egyéni munkarendben tanuló 2
ebből sajátos nevelési igényű 0
otthont nyújtó ellátásban részesül 0
hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 0
ebből halmozottan hátrányos helyzetű 0
gimnáziumból jött 0
szakgimnáziumból jött 0
szakközépiskolából, szakiskolából, készségfejlesztő iskolából jött 0
a 9. évfolyamosok közül a 8. évfolyamot az előző tanévben végezte 0
utolsó éves 0
egy idegen nyelvet tanulók száma 156
kettő idegen nyelvet tanulók száma 0
három vagy több idegen nyelvet tanulók száma 0
nyelvoktatásban nem részesül 74
nyelvoktatás alól felmentett 0
tandíjas 0
térítési díjas 0
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1
más településről bejáró hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 0
más településről bejáró halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 0
kezdő évfolyamos tanulók száma 0
kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók 18
Az intézmény telephelyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt 2 évből:
  Tanulók száma
Telephely megnevezése és címe Képzési forma Évfolyam Összesen A jelentésben szereplők Matematika Szövegértés
Óbudai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (1037 Budapest III. kerület, Erdőalja út 5.) általános iskola 6 44 43 1622 1641
általános iskola 8 20 19 1674 1664
  Tanulók száma
Telephely megnevezése és címe Képzési forma Évfolyam Összesen A jelentésben szereplők Matematika Szövegértés
Óbudai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (1037 Budapest III. kerület, Erdőalja út 5.) általános iskola 6 27 26 1595 1616
általános iskola 8 12 11 1717 1743